Założyciele stowarzyszenia

Stowarzyszenie może być założone przez co najmniej 7 osób, mających obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym stowarzyszenie.

Statut stowarzyszenia

Statut wraz i ustawa Prawo o stowarzyszeniach to najważniejsze dokumenty, które mówią o zasadach działania stowarzyszenia. Dobrze jest przygotować projekt statutu przez zebraniem założycielskim i przesłać do wglądu wszystkim przyszłym członkom, gdyż głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzenie musi odbyć się za zebraniu założycielskim. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
Oprócz w/w informacji w statucie mogą się znaleźć jeszcze inne ważne dla stowarzyszenia postanowienia, m.in. informacja o tym, że stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.

Walne zebranie założycielskie

Na zebraniu założycielskim musi pojawić się co najmniej siedem osób, które staną się członkami założycielami danego stowarzyszenia. Podczas zebrania powinny zostać podjęte następujące uchwały:

 • uchwała o powołaniu stowarzyszenia,
 • uchwała o przyjęciu statutu,
 • uchwała o wyborze zarządu,
 • uchwała o wyborze komisji rewizyjnej - nie jest to konieczne do rejestracji stowarzyszenia i można wybrać komisję w terminie późniejszym, ale ze względów praktycznych warto ją powołać na zebraniu założycielskim.
Wszystkie uchwały należy przygotować w co najmniej trzech egzemplarzach, gdyż dwa złożone będą do sądu.

Wniosek o rejestrację w KRS

W ciągu 7 dni od zebrania założycielskiego stowarzyszenia powinno złożyć wniosek o wpis do KRS. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym powinien zawierać następujące formularze: Do wniosku o rejestrację w KRS należy załączyć:

 • statut stowarzyszenia - dwa egzemplarze, podpisane przez zarząd stowarzyszenia,
 • protokół z zebrania założycielskiego - dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 • lista członków założycieli - dwa egzemplarze,
 • podjęte na zebraniu uchwały - po dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 • dowód dokonania opłaty w wysokości 600,00 zł.
Wszystkie w/w dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Rejestracja trwa średnio 1 - 1,5 miesiąca. Organizacja po uzyskaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzyma automatycznie numer REGON i numer NIP. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy.

Pozostałe formalności

1) Wyrobienie pieczątki firmowej, zawierającej nazwę stowarzyszenia, adres siedziby oraz numery NIP i REGON.
2) Założenie rachunku bankowego.
3) Uzyskanie w odpowiednim urzędzie koncesji, licencji czy pozwolenia (jeśli zakres prowadzonej działalności tego wymaga).
4) Stowarzyszenie w ciągu 21 dni od rejestracji w KRS musi złożyć do Urzędu Skarbowego formularz z danymi uzupełniającymi - NIP - 8. Druk ten służ do złożenia m.in. informacji na temat:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • przeważający rodzaj działalności.
5) Jeżeli stowarzyszenie będzie płatnikiem podatku VAT, musi złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług na formularzu VAT-R.
6) W ciągu 7 dni od zatrudnienia pracownika lub zleceniobiorcy należy zgłosić stowarzyszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek na druku ZUS ZPA.