Czym jest OWES?

7 września 2016

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznymi (PES), a także ich powoływanie i rozwój wymaga różnorodnych kompetencji. OWESy mają za zadanie wspierać PES w formie doradztwa prawnego, biznesowego oraz finansowego w postaci bezzwrotnych dotacji na utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20.04.2014 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2003 roku o zatrudnieniu socjalnym lub osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.