Dokumenty dotyczące udzielenia wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy

REGULAMIN udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne— korekta dokumentu z dnia 19.03.2024 obowiązujący

REGULAMIN udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne nieaktualny

Załącznik 1 Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej w związku z przekształcaniem w przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik 2 Biznes_plan_OWES_2024-2026 — korekta dokumentu z dnia 19.03.2024 obowiązujący

Załącznik 2 Biznes Plan na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne nieaktualny

Załącznik nr 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy

Załącznik nr 3.1 do Umowy- umowa o zapewnieniu trwałości PS

Załącznik nr 3.2 do Umowy oświadczenie o stanie zatrudnienia

Załącznik nr 3.3 do Umowy protokół przyjęcia nowego pracownika

Załącznik 4- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 19.03.2024 obowiązujący

Załącznik nr 4 Formularz przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis nieaktualny

Załącznik 5 Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik 6 Oświadczenie o rachunku bankowym

Załącznik 7 Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik 8 Karta Oceny Formalnej wniosku

Załącznik 9 Karta Oceny Merytorycznej wniosku

Załącznik 10 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Załącznik 11 Oświadczenie dot. sytuacji podmiotu w momencie ubiegania się o wsparcie finansowe/zawarcia umowy o udzielnie wsparcia finansowego

Załącznik 12 Wykaz działalności wykluczonych z pomocy de minimis

Załącznik 13 Opinia OWES

Załącznik_14_Oświadczenie o braku podwójnego finansowania przedsięwzięcia objętego wsparciem (KPO_i_FERS)

Załącznik 15 Oświadczenie o braku zatrudnienia

Załącznik 16 Wniosek o wypłatę transzy jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy

Załącznik 17 Regionalny_plan_rozwoju_usług_społecznych_i_deinstytucjonalizacji_2023-2024