Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych

Pliki obowiązujące od 18.11.2021 r.

Regulamin udzielania dotacji

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 2 – Biznesplan

Załącznik nr 2a – Biznesplan – część finansowa

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie dotacji

Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o rachunku bankowym

Załącznik nr 8 – Regulamin Komisji Oceny WnioskowBiznesplanów

Załącznik nr 9 – Karta oceny Formalnej wniosku

Załącznik nr 10 – Karta Oceny Merytorycznej wniosku

Załącznik nr 11 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – dotacja

Załącznik nr 12 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – wsparcie pomostowe

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 14 – Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych

Załącznik nr 15 – Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 – Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 18 – Zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 19 – Katalog wydatków wsparcia pomostowego

Załącznik nr 20 – Wykaz działalności wykluczonych – do wglądu u realizatora

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 22 – Oświadczenie osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 24 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

Załącznik nr 25 – Opinia OWES (fakultatywnie)

Załącznik nr 26 – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

Załącznik nr 27 – Oświadczenie o nieprowadzeniu przedsiębiorstwa przez członka rodziny

Załącznik nr 28a – Procedura weryfikacji statusu PS

Załącznik nr 28b – Regulamin przyznawania statusu PS

 

 

Pliki obowiązujące do 17.11.2021 r.

Regulamin udzielania dotacji

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 2- Biznesplan

Załącznik nr 2a – Biznesplan – cześć finansowa

Załącznik nr 3 –Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie dotacji

Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o rachunku bankowym

Załącznik nr 8 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków/Biznesplanów

Załącznik nr 9 – Karta Oceny Formalnej wniosku

Załącznik nr 10 – Karta Oceny Merytorycznej wniosku

Załącznik nr 11 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – dotacja

Załącznik nr 12 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – wsparcie pomostowe

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 14 – Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych

Załącznik nr 15 – Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 – Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 18 – Zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 19 – Katalog wydatków wsparcia pomostowego

Załącznik nr 20 – Wykaz działalności wykluczonych – do wglądu u realizatora

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 22 – Oświadczenie osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 24 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

Załącznik nr 25 – Opinia OWES (fakultatywnie)

Załącznik nr 26 – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

Załącznik nr 27 – Oświadczenie o nieprowadzeniu przedsiębiorstwa przez członka rodziny

Załącznik nr 28a – Procedura weryfikacji statusu PS

Załącznik nr 28b –Regulamin przyznawania statusu PS

 

Pliki obowiązujące do 12.10.2021 r.

Regulamin udzielania dotacji

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 2- Biznesplan

Załącznik nr 2a – Biznesplan – cześć finansowa

Załącznik nr 3 –Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie dotacji

Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o rachunku bankowym

Załącznik nr 8 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków/Biznesplanów

Załącznik nr 9 – Karta Oceny Formalnej wniosku

Załącznik nr 10 – Karta Oceny Merytorycznej wniosku

Załącznik nr 11 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – dotacja

Załącznik nr 12 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – wsparcie pomostowe

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 14 – Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych

Załącznik nr 15 – Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 18 – Zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 19 – Katalog wydatków wsparcia pomostowego

Załącznik nr 20 – Wykaz działalności wykluczonych – do wglądu u realizatora

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 22 – Oświadczenie osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 24 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

Załącznik nr 25 –Opinia OWES (fakultatywnie)

Załącznik nr 26 – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

Załącznik nr 27 – Oświadczenie o nieprowadzeniu przedsiębiorstwa przez członka rodziny

Załącznik nr 28a – Procedura weryfikacji statusu PS

Załącznik nr 28b –Regulamin przyznawania statusu PS

 

Pliki obowiązujące od 15.07.2021

Regulamin udzielania dotacji

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 2- Biznesplan

Załącznik nr 2a – Biznesplan – cześć finansowa

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie dotacji

Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o rachunku bankowym

Załącznik nr 8 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków/Biznesplanów

Załącznik nr 9 – Karta Oceny Formalnej wniosku

Załącznik nr 10 – Karta Oceny Merytorycznej wniosku

Załącznik nr 11 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – dotacja

Załącznik nr 12 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – wsparcie pomostowe

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 14 – Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych

Załącznik nr 15 – Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 18 – Zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 19 – Katalog wydatków wsparcia pomostowego

Załącznik nr 20 – Wykaz działalności wykluczonych – do wglądu u realizatora

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 22 – Oświadczenie osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 24 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

Załącznik nr 25 – Opinia OWES (fakultatywnie)

Załącznik nr 26 – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

Załącznik nr 27 – Oświadczenie o nieprowadzeniu przedsiębiorstwa przez członka rodziny

Załącznik nr 28a –Procedura weryfikacji statusu PS

Załącznik nr 28b –Regulamin przyznawania statusu PS 2.0

 

Pliki obowiązujące od 15.01.2021 r.

Regulamin udzielania dotacji (aktualizacja 15.01.2021)

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 2 (aktualizacja maj 2020) – Biznesplan

Załącznik nr 2a (aktualizacja maj 2020) – Biznesplan – cześć finansowa

Załącznik nr 3 (aktualizacja czerwiec 2020) – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 4 (aktualizacja maj 2020) – Umowa o udzielenie dotacji

Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o rachunku bankowym

Załącznik nr 8 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków/Biznesplanów

Załącznik nr 9 (aktualizacja 15.01.2021) – Karta Oceny Formalnej wniosku

Załącznik nr 10 (aktualizacja 15.01.2021) – Karta Oceny Merytorycznej wniosku

Załącznik nr 11 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – dotacja

Załącznik nr 12 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – wsparcie pomostowe

Załącznik nr 13 (aktualizacja czerwiec 2020) – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 14 – Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych

Załącznik nr 15 – Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 (aktualizacja maj 2020) – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 18 (aktualizacja czerwiec 2020) – Zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 19 – Katalog wydatków wsparcia pomostowego

Załącznik nr 20 – Wykaz działalności wykluczonych – do wglądu u realizatora

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 22 – Oświadczenie osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 24 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

Załącznik nr 25 – Opinia OWES (fakultatywnie)

Załącznik nr 26 – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

Załącznik nr 27 – Oświadczenie o nieprowadzeniu przedsiębiorstwa przez członka rodziny

Załącznik nr 28a – Procedura weryfikacji statusu PS

Załącznik nr 28b – Regulamin o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wraz z załącznikami (wniosek)

Pliki obowiązujące do 14.01.2021 r.

Regulamin udzielania dotacji

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 2 (aktualizacja maj 2020) – Biznesplan

Załącznik nr 2a (aktualizacja maj 2020) – Biznesplan – cześć finansowa

Załącznik nr 3 (aktualizacja czerwiec 2020) – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 4 (aktualizacja maj 2020) – Umowa o udzielenie dotacji

Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o rachunku bankowym

Załącznik nr 8 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków/Biznesplanów

Załącznik nr 9 (aktualizacja czerwiec 2020) – Karta Oceny Formalnej wniosku

Załącznik nr 10 (aktualizacja czerwiec 2020) – Karta Oceny Merytorycznej wniosku

Załącznik nr 11 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – dotacja

Załącznik nr 12 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – wsparcie pomostowe

Załącznik nr 13 (aktualizacja czerwiec 2020) – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 14 – Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych

Załącznik nr 15 – Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 (aktualizacja maj 2020) – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 18 (aktualizacja czerwiec 2020) – Zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków

Załącznik nr 19 – Katalog wydatków wsparcia pomostowego

Załącznik nr 20 – Wykaz działalności wykluczonych – do wglądu u realizatora

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 22 – Oświadczenie osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 24 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

Załącznik nr 25 – Opinia OWES (fakultatywnie)

Załącznik nr 26 – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

Załącznik nr 27 – Oświadczenie o nieprowadzeniu przedsiębiorstwa przez członka rodziny

Załącznik nr 28a – Procedura weryfikacji statusu PS

Załącznik nr 28b – Regulamin o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wraz z załącznikami (wniosek)