Dotacje – V nabór wniosków

27 czerwca 2024

UWAGA! Otwieramy piąty w 2024 roku nabór  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS o numerze 2/06/2024/BP

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu ogłasza piąty nabór konkursowy przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, ( tylko w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne), w ramach projektu o numerze FEKP.08.22-IZ.00-0003/23 pod nazwą „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 (FEdKP 2021-2027) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego lub radziejowskiego. Projekt dopuszcza możliwość wsparcia grupy docelowej spoza subregionu IV, poprzez objęcie wsparciem osób/podmiotów z innego subregionu z województwa kujawsko-pomorskiego, o ile ich liczba nie przekroczy 10% uczestników projektu.  Limit liczony osobno dla osób fizycznych i osobno dla osób prawnych.

Pula środków w całym projekcie wynosi 2.608.789 zł. Nabory będą realizowane do wyczerpania środków.

Wsparcie finansowe udzielane jest w ramach stawek jednostkowych i wynosi na dzień ogłoszenia wniosku:

– na utworzenie miejsc pracy 31 229,00 PLN

– na utrzymanie miejsc pracy 32 400,00 PLN

Stawki można stosować wyłącznie łącznie.

Ważne! Wnioski wraz biznesplanem i załącznikami mogą być składane jedynie przez uczestników projektu. Jak zostać Uczestnikiem? Zadzwoń do nas i zapytaj!

Termin składania dokumentów: od dnia 27.06.2024r. do dnia 05.08.2024r. do godziny 14:00.

Wnioskodawcy proszeni są o składanie wniosków wraz z biznesplanem i załącznikami określonymi w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego (dostępne w zakładce Dokumenty) w wersji papierowej oraz elektronicznej (na nośniku danych typu pendrive) w biurze projektu przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu.

Ważne! Dokumenty składamy wpięte do skoroszytu (nie zszywane) w zamkniętej opisanej kopercie. (nazwa wnioskodawcy i numer konkursu).

Wnioski można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Tel. 52 357 62 15

e-mail: owes@ekspert-kujawy.pl

Planowany termin oceny formalnej: od 06.08.2024r. do 12.08.2024r.

Planowany termin oceny merytorycznej: od 13.08.2024r. do 25.08.2024r.

Dokumentacja dotycząca naboru:
https://kpces.pl/dokumenty/dokumenty-dotyczace-udzielenia-wsparcia-finansowego-na-utworzenie-i-utrzymanie-miejsc-pracy/