III Nabór wniosków o udzielenie dotacji na miejsca pracy w p. inowrocławskim, mogileńskim i radziejowskim!

8 września 2020

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu III naboru wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego dla podmiotów z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2020 roku.

Dokumenty należy złożyć osobiście, poprzez umieszczenie ich w skrzyni korespondencyjnej, znajdującej się przy wejściu do Punktu Konsultacyjnego lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław. Na kopercie widnieć powinien dopisek: OWES – Nabór III/2020″. W przypadku korespondencji przesyłanej listownie decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty dostępne są:

Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych