Informacja o zmianie dokumentacji na etapie przyznawania środków finansowych

22 września 2017

Informujemy, iż nastąpiła zmiana dokumentacji na etapie przyznawania środków finansowych do regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, tj.:

– załącznik 20 Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,

– załącznik 22 Wsparcie pomostowe – zestawienie wydatków,

– załącznik 24 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

info o finansowaniu