Już niedługo rozpoczynamy rekrutację

26 stycznia 2017

Informujemy, że niebawem rozpoczynamy rekrutację do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania RPKP.09.04.00 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania RPKP.09.00.01 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. W ramach projektu oferujemy, m.in. usługi zmierzające do inicjowania tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,  udzielanie wsparcia finansowego i doradczo – szkoleniowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, usługi dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące wzmocnieniu ich potencjału.