Kolejne spotkanie animacyjne za nami

31 marca 2017

W dniu dzisiejszym, odbyło się spotkanie animacyjne w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Inowrocławiu. Zatem kontynuujemy politykę działań animacyjnych w oparciu o zasadę równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia. Podczas spotkania dokonano analizy istniejącego potencjału lokalnego środowiska, rozpowszechniania informacji o możliwościach zaangażowania się w różne formy działalności PES, uzyskania środków finansowych w ramach niniejszego projektu, a poza tym m.in. podejmowanie grup inicjatywnych osób oraz instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES, nawiązania współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami w celu rozwoju PS i PES.