Komunikat nr 1 z 5 września 2017 r. dotyczący zmiany Załącznika 20 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego

5 września 2017

Komunikat nr 1 z 5 września 2017 r. dotyczący zmiany Załącznika 20 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, tj. Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

§ 4, ust. 1 przed zmianą brzmiał:

„1. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.”

§ 4, ust. 1 po zmianie brzmi:

„1. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.”

§ 4, ust. 5 przed zmianą brzmiał:

„5. Warunkiem uznania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego za kwalifikowane jest wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z Wnioskiem o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego.”

§ 4, ust. 5 po zmianie brzmi:

„5. Warunkiem uznania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego za kwalifikowane jest wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z Wnioskiem o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego oraz rozliczenie wydatków przed Beneficjentem zgodnie zasadami wskazanymi w Regulaminie udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.”

§ 3, ust. 6 przed zmianą brzmiał:

„6. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością.”

§ 3, ust. 6 po zmianie brzmi:

„6. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zwrotu Beneficjentowi całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego VAT związanego z wydatkami pokrytymi ze wsparcia pomostowego.”

info o finansowaniu