Aktualności Lista rankingowa dotycząca udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu

Lista rankingowa dotycząca udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu

23 października 2017

W związku z dokonaną oceną złożonego wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, zamieszamy listę rankingową nr 2/OWES/2017 w związku z przyznanym dofinansowaniem w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Lista rankingowa nr 2