Nabór na Mikrogranty dla powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego!

2 marca 2021

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada w swojej ofercie Mikrogranty wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji oraz organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji, tj.:

  • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
  • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 4, które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.

Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Mikro granty to wsparcie w wysokości od 1500,00 zł do 5000,00zł, które można wykorzystać na:

  • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
  • zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł i posłuży do realizacji  działań;
  • zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
  • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
  • przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.
  • grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji

 

Jak złożyć wniosek:

Wnioskodawcy składają wniosek oraz budżet w 1 egzemplarzu (w miarę możliwości druk dwustronny) w kopercie niebąbelkowej, dokumenty spięte w skoroszycie – w przypadku składania oferty w wersji papierowej. W przypadku składania w wersji elektronicznej należy złożyć wniosek wraz z budżetem formie skanu na wskazany adres mailowy.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 31.03.2021 r.

Adres do składania osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty polskiej: dla powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego – Punkt Konsultacyjny OWES w Inowrocławiu, Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, z dopiskiem na kopercie „Mikrogranty OWES – Nabór 2/2021″; adres mailowy: owes@ekspert-kujawy.pl

 

Zapraszamy do składania wniosków!

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

Wniosek_Mikrogranty_Grupa_Nieformalna

Wniosek_Mikrogranty_NGO

Oświadczenie _VAT

umowa-między-Operatorem-a-grupą-nieformalną

Umowa-na-mikrogrant-ngo