Nabór 1/2021 na Voucher rozwojowy

16 listopada 2021

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada w swojej ofercie Voucher rozwojowy (VR)– środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie zakupu wyposażenia i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do rozwoju i dalszego funkcjonowania gospodarczego PS, maksymalnie do wartości 5.000,00 zł netto.

O Voucher rozwojowy mogą ubiegać się wyłącznie Nowe przedsiębiorstwa społeczne z subregionu IV, zgodnie z obowiązującą na dzień składania wniosku definicją PS, prowadzące aktywną działalność gospodarczą oraz mające na ten dzień siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem vouchera rozwojowego jest wsparcie PS w dalszym funkcjonowaniu i rozwoju gospodarczym.

Termin naboru: od 16.11.2021 r. do 01.12.2021 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu Wniosku do siedziby Operatora – Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław (w godzinach pracy biura tj. od 8:00-16:00). Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wpłynięcia Wniosku o wartości przekraczającej dostępną alokację o 110 %. Alokacja na przedmiotowy nabór wynosi 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych  i 00/100).

 

REGULAMIN

Załącznik-1-Wniosek-PS-do-naboru-na-voucher-rozwojowy

Załącznik-2-Wniosek-o-refundacje-kosztow-zakupu-w-ramach-VR

Załącznik-3-Umowa-na-realizację vouchera rozwojowego

Załącznik – 4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Załącznik-5-Oswiadczania-Wnioskodawcy

Załącznik -6- Zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami

Załącznik-7-klauzula-informacyjna-RODO-VR

Załącznik-8-Wzor-oznakowania-zakupionego-sprzetuwyposazenia-oraz-opisu-do-dokumentow-ksiegowych

Załącznik-9-Karta-oceny-kryteriow-dostepu

Załącznik-10-Karta-oceny-merytorycznej-wniosku

Załącznik-11-Standardy-dostepnosci-dla-polityki-spojnosci-2014-2020

Załącznik -12-Informacja o uzyskanej pomocy de minimis