Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021 rok

3 marca 2021

Pragniemy poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021 rok. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Nabór wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU

Nabór wniosków prowadzony będzie od 10 do 12 marca br. i będzie miał charakter zamknięty, tzn., że wyznaczony został termin jego rozpoczęcia i zakończenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów: 52 3592 443 i 52 3592 445.

Wnioski zostaną rozpatrzone po zakończeniu naboru.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Wnioskodawcy swoje wnioski składają w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

DOKUMENTACJA I SPOSOBY APLIKOWANIA

Dokumentacja w wersji elektronicznej dołączona została do niniejszego artykułu.

Korzystając z okazji, przypominamy, że wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w urzędzie publikujemy w sekcji „Dokumenty do pobrania„.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy  składać w terminie ogłoszonego naboru do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu:

 • za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /pupino/SkrytkaESP),
 • korespondencyjnie lub
 • osobiście, pozostawiając dokumenty w skrzynce podawczej (wystawiona w siedzibie urzędu –  wejście oznaczone literą „B”). Dostęp do skrzynki podawczej możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00.

PRZEZNACZENIE KOSZTÓW

Zgodnie z wytycznymi w bieżącym roku środki  Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień  zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

 • w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

DEFINICJA PRACODAWCY

Jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

PRIORYTETY MINISTRA

Priorytety Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące wydatkowania środków KFS w 2021 roku:

 1. wsparcie  kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 5. wparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym technologii i narzędzi cyfrowych,
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów staż uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

CO BĘDZIE OCENIANE?

Informujemy, że podczas rozpatrywania wniosku będziemy uwzględniać:

 1. zgodność dofinansowania działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania  środków KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków  KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. w przypadku kursów- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku.

WYŁĄCZONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW

Przypominamy, że od 19 października 2020 r. w związku ze skomplikowaną sytuacją epidemiczną oraz troską o zdrowie klientów i pracowników naszego urzędu wprowadzone zostały istotne ograniczenia dotyczące obsługi interesantów.

Od tego dnia wszystkie zadania powierzone Powiatowemu Urzędowi Pracy w Inowrocławiu świadczone są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów.

Odpowiednio wcześniej informowaliśmy Państwa o tym fakcie w komunikacie, w treści którego opisaliśmy m.in. sposoby załatwiania spraw w urzędzie.

WSPARCIE Z KFS TO POMOC DE MINIMIS

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Załączniki
Regulamin KFS 2021.pdf
wniosek KFS 2021.docx
wniosek KFS 2021.pdf
oświadczenie zał. 1.docx
oświadczenie zał. 2.docx
Klauzula informacyjna dla osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy-zał. 3.doc
uzasadnienie wyboru realizatora usługi zał. 4.doc
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)(8).xlsx
Barometr zawodów 2021 powiat inowrocławski.pdf
Barometr zawodów 2021 województwo kujawsko-pomorskie.pdf