OWES zaprasza!

5 września 2016

Od 1 lipca br., Kujawsko – Pałucki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania RPKP.09.04.00 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania RPKP.09.00.01 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 4 poprzez wsparcie w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych oraz w rozwoju i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku.

W ramach projektu zakładane jest stworzenie 123 miejsc pracy (z tego min. 21 nowych miejsc pracy w nowych PS i min. 21 nowych miejsc pracy w istniejących PS i PES przekształcających się w PS).

Informację na temat odbiorców oferowanego wsparcia można znaleźć tutaj.

Poprzez realizację projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej (utworzone przez konsorcjum Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy) dąży do promocji i rozbudowy ekonomii społecznej oferując wsparcie w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych oraz w rozwoju i funkcjonowaniu już istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym stworzenie miejsc pracy. Działania te przyczyniają się tym samym do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przy zaangażowaniu otoczenia społecznego tych osób, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Wszystkie usługi świadczone w ramach projektu mają charakter zindywidualizowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 357 62 15, email: owes@ekspert-kujawy.pl

info o finansowaniu