Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

4 marca 2024

Uprzejmie informujemy, Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 06.07.2022 podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dostępne środki w ramach projektu wynoszą 7 mln zł (Wkładu Funduszu Funduszy powierzony przez BGK) i przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej na obszarze całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Projekt Pożyczki płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) realizowany jest z krajowych środków publicznych.

Pożyczkach płynnościowych może stanowić pożyczkę na VAT do KPO.

Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 70.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej). Oprocentowanie stałe: 0,5 stopy redyskonta weksli NBP (2,9% od 06.10.2023). Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych). Karencja: do 6 miesięcy. Uprawnione podmioty:
Podmioty, o których mowa w art. 2 ust.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, z późn. zm.), tj m.in.:
– spółdzielnie socjalne,
– warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
– centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej,
– spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz spółdzielnie produkcji rolnej,
– fundacje i stowarzyszenia,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

Więcej informacji pod adresem:

https://www.pfp.com.pl/pozyczki/podmioty-ekonomii-spolecznej