Beneficjenci

Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać następujące grupy docelowe:
– osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej (201 osób),
– pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej (50 osób),
– pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych (29 osób),
– instytucje rynku pracy oraz pomocy społecznej (20),
– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne (30),
– podmioty ekonomii społecznej (169),
– podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt.2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (11)

Osoby fizyczne z powyższych grup docelowych będą osobami mieszkającymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie subregionu 4, tj. 6 powiatów objętych realizacją projektu.
Podmioty i instytucje biorące udział w projekcie muszą posiadać siedzibę na terenie subregionu 4, tj. 6 powiatów objętych realizacją projektu. Projekt dopuszcza możliwość wsparcia grupy docelowej spoza subregionu 4, poprzez objęcie wsparciem osób/podmiotów z innego subregionu, o ile ich liczba nie przekroczy 10% uczestników projektu. W takim przypadku Realizator każdorazowo poinformuje o powyższym OWES z subregionu, z którego pochodzi Uczestnik projektu.

Przedstawiciele w/w grup docelowych w ramach projektu mogą skorzystać ze wsparcia animacyjnego i inkubacyjnego, natomiast dotacje w ramach projektu są udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla:
– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób ubogich pracujących,
– osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
– osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Szczegóły wsparcia finansowego określa Regulamin udzielania dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.