Oferta projektu

ZADANIE 1 – WSPARCIE SŁUŻĄCE TWORZENIU NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

DZIAŁANIA ANIMACYJNE Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym, zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES, zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji (w tym JST) i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim zamawiania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Podczas spotkań z animatorami dowiesz się m. in. co to jest ekonomia społeczna, w jaki sposób możesz zacząć działać w tym obszarze oraz na co możesz liczyć ze strony OWES. Podejmowane są również działania na rzecz rozwoju partnerstwa, czyli współpraca z podmiotami zewnętrznymi dotycząca ekonomii społecznej poprzez, m.in.:
– współpracę w zakresie zagwarantowania PES dostępu do adekwatnych do jego potrzeb najwyższej jakości usług,
– współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp do wsparcia finansowego dla PES,
– samokształcenie,
– wymianę doświadczeń,
– wymianę informacji dotyczącą najbardziej atrakcyjnych produktów finansowanych dla PES.

Działania partnerskie i współpraca obejmują, m.in.:
– dystrybucję informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PES z terenu działania OWES o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej, o źródłach pozyskiwania środków na rozwój PS, o zmieniających się przepisach prawa, o osobach zagrożonych wykluczeniem,
– inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami zainteresowanymi stworzeniem PES, a potencjalnymi interesariuszami,
– inicjowanie spotkań i działań PES zainteresowanych określonym tematem,
– dokonywanie autodiagnozy na poziomie lokalnym (np. z wykorzystaniem koncepcji łańcucha wartości), sposobów włączania partnerów z różnych sektorów do współpracy, budowania klastrów i zarządzania nimi,
– zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów (w tym instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej) w celu rozwoju PS,
– wspieranie sieciowania, tworzenia kontaktów i powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a przedsiębiorstwami społecznymi;

– lobbowanie na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych na przedsiębiorstwa społeczne oraz wspieranie rozwoju nowych klastrów z ich udziałem;
– wspieranie rozwoju franczyzy społecznej, bazującej na lokalnych powiązaniach kooperacyjnych z udziałem PS;
– budowanie kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia i działania powiązań kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniających PS;
– promocję produktów i usług PES z terenu działania OWES.

Animatorzy OWES dostępni zgodnie z zamieszczonym na stronie HARMONOGRAMEM PRACY. Istnieje możliwość umówienia się w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie.

 

DORADZTWO OGÓLNE – Świadczone jest przez Doradcę kluczowego, który ma na celu zidentyfikować klienta, jego potrzeby oraz oczekiwane efekty. Podczas spotkań z klientami ustalany jest plan postępowania dostosowany do specyficznych potrzeb klientów. Następnie plan ten jest wdrażany, monitorowany oraz oceniany. Każda grupa/podmiot ma przypisanego jednego doradcę kluczowego (UWAGA – SPOTKANIE Z DORADCĄ KLUCZOWYM JEST OBLIGATORYJNE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA PROJEKTU). Doradztwo świadczone jest w formie bezpośredniej (spotkania osobiste indywidualne i grupowe), a także w formie pośredniej (mailowo i telefonicznie). Doradcy kluczowi OWES dostępni zgodnie z zamieszczonym na stronie HARMONOGRAMEM PRACY. Istnieje możliwość umówienia się w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie.

 

SZKOLENIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO ZAŁOŻENIA I/LUB PROWADZENIA PS – W ramach projektu można zgłębić wiedzę w zakresie szeroko pojętej ekonomii społecznej, uczestnicząc w następujących szkoleniach:
– Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
– Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe (z uwzględnieniem zwrotnych i bezzwrotnych mechanizmów), zarządzanie zasobami ludzkimi,
– Aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych), aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
– Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
– Budowanie powiązań kooperacyjnych,
– Restrukturyzacja działalności,
– Lokalne strategie i rady działalności,
– Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
– Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Doradca Kluczowy podczas dokonywanej diagnozy potrzeb określa potrzeby szkoleniowe uczestników projektu pod kątem rodzaju szkoleń, a także wymiaru godzinowego, Ścieżka szkoleniowa jest bezpośrednio związana ze ścieżką dotacyjną, co oznacza, że Uczestnicy projektu korzystający ze wsparcia finansowego zobligowani są do uczestniczenia we wsparciu szkoleniowym w wymiarze wskazanym przez Doradcę kluczowego.

WARSZTATY/DORADZTWO SPECJALISTYCZNE Doradztwo specjalistyczne udzielane jest przez Doradców specjalistycznych w sposób bezpośredni, bądź pośredni (mailowo, telefonicznie). Zakres tematyczny doradztwa obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:
a) w zakresie prawnym:
– prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
– prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
– podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
– obowiązki pracodawcy względem pracowników,
– lustracja spółdzielni socjalnych.
b) w zakresie księgowo-podatkowym:
– rachunkowość,
– zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
– księgowość,
– płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
c) w zakresie osobowym:
– zarządzanie organizacją,
– zarządzanie pracownikami,
– zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.
d) w zakresie finansowym:
– pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
– pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
– pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,
– planowanie finansowe.
e) w zakresie marketingowym:
– planowanie marketingowe,
– planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
– kształtowanie elastyczności ofertowej,
– polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
– opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,
– badanie rynku,
– wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
– nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Działania wspierane są przez Edukatora, Specjalistę ds. kooperatyw i monitoringu oraz Specjalistę ds. zamówień publicznych.
Doradztwo specjalistycznie jest bezpośrednio związane ze ścieżką dotacyjną, co oznacza, że Uczestnicy projektu korzystający ze wsparcia finansowego zobligowani są do uczestniczenia we wsparciu doradczym w wymiarze wskazanym przez Doradcę kluczowego.

PSYCHOLOG/DORADCA ZAWODOWY – Wsparcie Psychologa i Doradcy zawodowego ukierunkowane jest na podnoszenie umiejętności społecznych pracowników PES/PS. Potrzeba skorzystania z powyższego wsparcia zostanie określona podczas diagnozy dokonywanej przez Doradcę kluczowego. Doradca zawodowy zbada predyspozycje zawodowe Uczestników projektu, natomiast psycholog zapewni wsparcie w obszarach deficytowych. Działania te realizowane są w formie indywidualnej lub grupowej.

WSPARCIE FINANSOWE – Wsparcie finansowe będzie obejmowało ocenę biznes planu do momentu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji przez Komisję Oceny Wniosków. Natomiast sama wypłata środków realizowana jest w ramach zadania 2 – Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

MIKROGRANTY – PES/grupy inicjatywne planujące rozpocząć działalność w sektorze ekonomii społecznej lub podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe chcące rozpocząć proces ekonomizacji mogą skorzystać ze środków finansowych do wysokości 5000,00 zł na działania przygotowujące do prowadzenia PES lub PS oraz na działania przygotowujące organizacje pozarządowe do ekonomizacji. Zasady przyznawania określone będą w odrębnym regulaminie, który zostanie opublikowany na stronie w dniu ogłoszenia konkursu.

 

ZADANIE 2 – WSPARCIE ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADZTWO BIZNESOWE – Doradcy biznesowi przeprowadzą szczegółową diagnozę potrzeb pod kątem instrumentów wsparcia dostępnych w OWES. Przygotują ścieżkę wsparcia rozwojowego (w tym zakres i formy)i/lub ścieżkę reagowania na sytuacje kryzysowe w PS. Udzielą też pomocy PS m.in. w wypełnianiu dokumentów na udzielenie pożyczki od pośredników finansowych, wybieranych w POWER. Aby osiągnąć założenia zadania OWES będzie na bieżąco monitorował działalność PS/PES. Dodatkowo będzie możliwość skorzystania ze wsparcia mentorów/tutorów/coachów. Wsparcie doradcze będzie realizowane w sposób ciągły.

WSPARCIE FINANSOWE W FORMIE DOTACJI – Wsparcie finansowe bezpośrednio połączone jest z działaniami szkoleniowo – doradczymi, co oznacza, że uczestnicy projektu wnioskujący o wsparcie finansowe zobowiązani są ukończyć ścieżkę szkoleniowo – doradczą (szkolenia służące podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia PS oraz doradztwo specjalistyczne) w wymiarze co najmniej 75% ścieżki określonej przez Doradcę Kluczowego podczas diagnozy potrzeb. W ramach tego działania udzielone zostaną dotacje na utworzenie 104 nowych miejsc pracy w już istniejących PS i PES (PES wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w PS w trakcie projektu). Maksymalna kwota dotacji na 1 miejsce pracy wynosić będzie 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla jednego podmiotu maksymalnie 60 – krotność przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto udzielane będzie finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe – do 6 miesięcy i przedłużone – do 12 miesięcy).

SZKOLENIA ZLECONE – Szkolenia zlecone podnoszące kwalifikacje dla 30 pracowników istniejących PS. Szkolenia dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb pracowników PES/PS.

VOUCHER NA ROZWÓJ -Voucher dla 16 PS, umożliwiający istniejącym PS samodzielne sfinansowanie jego potrzeb – zakupu usługi lub sprzętu. Zasady przyznawania określone będą w odrębnym regulaminie, który zostanie opublikowany na stronie w dniu ogłoszenia konkursu.

WIZYTY STUDYJNE  – w ramach projektu zrealizowanych zostanie 8 wizyt studyjnych dla uczestników z powiatu inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego do aktywnie funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego lub w innych częściach kraju. Dzięki uczestnictwu w wizytach osoby zamierzające założyć PS będą miały szansę zgłębić swoją praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania PS, nabyć kontakty przydatne do funkcjonowania PS (m.in. kontakty biznesowe). Ponadto wizyty będą miały cel motywacyjny do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do założenia i prowadzenia PS, a to przełoży się na lepsze efekty funkcjonowania PS, które będą założone w ramach projektu (przyczyni się to także do późniejszego wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych).