Formy wsparcia

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej, dalej KPCES jest akredytowanym ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej prowadzonym przez Fundację Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. W ramach KPCES od 01.01.2024 r. realizujemy projekt pn. Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej .

 

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

Animacja lokalna – odbiorcami, uczestnikami spotkań animacyjnych są osoby, podmioty wpisujące się we wszystkie kategorie grup docelowych, spotkania indywidualne lub grupowe.

Do zadań wykonywanych przez kadrę realizującą usługi z zakresu animacji należy w szczególności:

a) diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, w tym potencjału i potrzeb PES/PS,

b) inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze oraz wyszukiwanie i wspieranie liderów/animatorów lokalnych,

c) inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES, grup inicjatywnych,

d) zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów, w tym JST, w celu rozwoju PES i PS,

e) przekazywanie informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,

f) animowanie w środowisku lokalnym dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,

g) motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,

h) stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działań w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności poprzez wskazywanie możliwych korzyści społecznoekonomicznych lub kosztów zaniechania,

i) inicjowanie współpracy PES/PS z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),

j) włączanie PES/PS w procesy rewitalizacji,

k) włączenie PES/PS w proces planowania i realizacji usług społecznych, w tym w formule zinstytucjonalizowanej.

OWES w tym zakresie współpracuje z JST, jak i z PES/PS. Tworzone są grupy inicjatywne, które w toku wsparcia wypracowują założenia dotyczące utworzenia PES. Ponadto OWES animuje środowiska lokalne do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu upowszechnianie idei i zasad ekonomii społecznej. Planujemy realizację 8 spotkań animacyjnych grupowych/rok, łącznie 24 w okresie realizacji projektu. Ponadto, Animator spotykać się będzie indywidualnie z osobami zainteresowanymi otrzymaniem wsparcia.

 

Doradztwo ogólne, kluczowe – odbiorcami, uczestnikami wsparcia są osoby, podmioty wpisujące się we wszystkie kategorie grup docelowych, doradztwo indywidualne lub grupowe.

Do zadań osób zaangażowanych w działania służące tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspieraniu prowadzonej przez nie działalności, a także finasowaniu powstawania w nich miejsc pracy poprzez działania w ramach Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej zgodnie z obowiązującymi standardami OWES, a także Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej tj. w oparciu o schematy indywidualnego prowadzenia klienta, dostosowane m.in. do następujących sytuacji:

a) tworzenie PES przez osoby fizyczne,

b) tworzenie PES przez osoby prawne,

c) uzyskanie statusu PS,

d) dostosowanie regulacji wewnętrznych w celu uzyskania statusu PS,

e) tworzenie partnerstw,

f) podjęcie działalności ekonomicznej PES.

Schematy te były i są odpowiedzią na potrzeby klientów i mogą być łączone.

Do zadań pracowników realizujących usługi z zakresu tworzenia PES/PS oraz wspierania prowadzonej przez nie działalności, a także finansowania powstawania w nich miejsc pracy należy przede wszystkim:

a) rozpoznanie potrzeb klienta OWES,

b) przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klientów oraz bieżące przeprowadzanie oceny tego procesu,

c) przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES/PS,

d) prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie tworzenia i funkcjonowania PES,

e) przygotowanie PES do uzyskania statusu PS,

f) opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju dla grup inicjatywnych i PES,

g) wspieranie budowania lokalnych partnerstw i porozumień na rzecz rozwoju PES/PS,

h) współpraca z instytucjami lokalnymi.

Doradca kluczowy współpracuje w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w zakresie wymiany informacji na temat możliwości udzielania wsparcia PES/PS.

Doradztwo ogólne prowadzone zgodnie z potrzebami.

 

Doradztwo specjalistyczne – dla osób fizycznych, gr. inicjatywnych zamierzających założyć PES, PES bez działalności gospodarczej, w tym dla tych, które chcą się ekonomizować oraz dla PES z działalnością gospodarczą, w tym PS.

Doradztwo specjalistyczne prowadzone jest przez specjalistów z danej dziedziny, wydzielono 5 obszarów tematycznych:

a) w obszarze prawnym:

– prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,

– prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,

– podatki w działaniach PES,

– obowiązki pracodawcy względem pracowników,

– lustracja spółdzielni socjalnych.

b) w obszarze księgowo-podatkowym:

– rachunkowość i zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,

– księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

c) w obszarze osobowym:

– zarządzanie kadrą PES/PS, zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.

d) w obszarze finansowym:

– pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, w tym pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON oraz pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,

– planowanie finansowe,

– pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia pracowników PES/PS w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

e) w obszarze marketingowym:

– planowanie marketingowe i wdrażanie działań promocyjnych,

– kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,

– opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES i badanie rynku,

– wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,

-nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Doradztwo specjalistyczne realizowane w ramach Zadania 1 Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie procesu ich rozwoju i ekonomizacji – 864 godziny, a w ramach Zadania 2: Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i finansowanie usług rozwojowych dla PS – 742 godziny.

 

Szkolenia inkubacyjne – dla osób fizycznych, gr. inicjatywnych zamierzających założyć PES, PES bez działalności gospodarczej, w tym dla tych, które chcą się ekonomizować.

Tematyka oferty szkoleniowej OWES w raamch usłigi wsparcia dotyczy obszarów:

a) powoływanie PES z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych,

b) uzyskiwanie statusu PS,

c) prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w obszarze ekonomii społecznej,

d) zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne,

e) tworzenie biznesplanów oraz marketing,

f) tworzenie i wdrażanie lokalnych strategii,

g) działania reintegracyjne PES oraz świadczenie usług społecznych przez PES.

Zakładamy realizację 48 szkoleń, po 8 godzin dydaktycznych każde, w szkoleniu średnio uczestniczyć będzie 10 osób. Tematyka szkoleń zgodna ze standardami OWES, realizowana zgodnie z potrzebami uczestników projektu.

 

Audyt sprawności PES lub PS – audyty sprawności mają służyć co do zasady zbadaniu prawidłowości i sprawności działania PES/PS, wskazać ewentualne obszary wymagające poprawy, rozwoju, wykonany zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotu.

Zaplanowano przeprowadzenie 2 audytów sprawności PES oraz 4 audytów sprawności istniejących PS.

 

Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne – środki rozliczne stawką jednostkową, indeksowane co roku

Stawki obowiązujące w 2024 roku

– stawka na utworzenie miejsca pracy – 31 229,00 zł

– stawka na utrzymanie miejsca pracy w PS przez 12 miesięcy;

► na pełny etat – 32 400,00

► w wymiarze ¾ etatu – 24300,00

► w wymiarze ½ etatu – 16 200,00

Wsparcie finansowe udzielane na podstawie odrębnego dokumentu – Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.

 

Studia podyplomowe, szkolenia dla kadry zarządzającej PS – OWES zapewnia szkolenia, w tym zawodowe i branżowe, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców swoich usług. W przypadku zapotrzebowania PS na szkolenia specjalistyczne, zapewnia także dostęp do nich w ramach usług zewnętrznych. OWES analizuje ofertę szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych oraz przekazuje PS informacje o możliwości skorzystania z oferty szkoleń.

Planujemy realizację 6 usług w ramach usług rozwojowych dla PS.

 

Doradztwo biznesowe – służy wzmocnieniu potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego PES/PS. Doradca biznesowy realizuje zadania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej zgodnie ze standardami działania OWES. Doradca biznesowy w pierwszej kolejności świadczy usługi dla PES/PS znajdujących się w sytuacji kryzysowej (ryzyko likwidacji miejsc pracy) lub planujących rozwój ( m.in. zwiększanie liczby miejsc pracy itp.).

Doradztwo biznesowe prowadzone zgodnie z potrzebami.

 

Działania reintegracyjne – środki na cele reintegracyjne dla pracowników PS, na które PS otrzymał wsparcie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy oraz nowozatrudnionych pracowników,  którym został udzielony instrument wsparcia o którym mowa w art. 21 lub art. 22 ustawy o ekonomii społecznej  (nie mogą być zatrudnieni wcześniej niż przed przystąpieniem PS do projektu), którzy przed zatrudnieniem wpisywali się w katalog zagrożonych wykluczeniem społecznym lub nadal należą do grupy osób preferowanych tj. os. o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5.08. 2022 r. o ekonomii społecznej.

Wsparcie reintegracyjne będzie udzielane zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania wsparcia reintegracyjnego – dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjne. Specjalista ds. reintegracji udziela wsparcia w formie indywidualnej lub grupowej. Działania reintegracyjne koordynowane są przez specjalistów w zakresie

reintegracji zawodowej i społecznej, obejmują w szczególności wspieranie PS w przygotowywaniu i realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

OWES wspiera realizację IPR także poprzez:

a) dofinansowywanie działań z zakresu reintegracji zawodowej lub społecznej,

b) organizowanie spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi PS na temat prowadzonej w nich reintegracji społecznej i zawodowej lub wzrost poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących reintegracji społecznej i zawodowe

 

Specjalista ds. zamówień publicznych – zakres tematyczny wsparcia z obszaru zamówień publicznych obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:

a) analizę dostępności aktualnych zamówień publicznych,

b) motywowanie do monitorowania zamówień i składania ofert przez PES/PS w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

c) pomoc w opracowaniu i składaniu ofert oraz udzielanie informacji PES/PS o możliwości udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.