Grupy docelowe

Kto może skorzystać z udziału w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie subregionu IV oraz podmiotów, które posiadają na terenie subregionu IV jednostkę organizacyjną.

Subregion IV obejmuje powiat: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński, włocławski i miasto Włocławek.

Dopuszcza się możliwość grup docelowej spoza subregionu, o ile liczba nie przekroczy 10% uczestników projektu. Limit liczony osobno dla osób fizycznych i osobno dla podmiotów.

 

Z form wsparcia zaplanowanych w projekcie korzystać mogą następujące kategorie grup docelowych:

1. osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;

2. podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;

3. podmioty ekonomii społecznej;

4. pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej (dotyczy także członków tych podmiotów).

Na etapie składania formularza rekrutacyjnego należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikowalność do grupy docelowej. Projekt obejmuje pełen katalog grup docelowych możliwych do wsparcia. Na etapie rekrutacji będziemy preferować os. o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5.08. 2022 r. o ekonomii społecznej.

 

Zakładamy objęcie wsparciem:

– 20 osób długotrwale bezrobotnych w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn,

– 111 podmiotów ekonomii społecznej,

– 165 osób niezatrudnionych w tym 116 kobiet i 49 mężczyzn,

– 8 podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym,

– 16 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych),

– 16 osób z niepełnosprawnością w tym 11 kobiet i 5 mężczyzn.