Zadania, działania realizowane w projekcie

W ramach trzech zadań w projekcie realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie procesu ich rozwoju i ekonomizacji:

– animacja lokalna – dla wszystkich kategorii grup docelowych,

– doradztwo ogólne – dla wszystkich kategorii grup docelowych,

– doradztwo specjalistyczne – dla osób fizycznych, grup inicjatywnych zamierzających założyć Podmiot Ekonomii Społecznej (PES), PES bez działalności gospodarczej, w tym dla tych, które chcą się ekonomizować,

– szkolenia inkubacyjne – dla osób fizycznych, grup inicjatywnych zamierzających założyć PES, PES bez działalności gospodarczej, w tym dla tych, które chcą się ekonomizować,

– audyt sprawności PES – dla PES, które zgłosiło się do udziału w projekcie z zamiarem ekonomizacji działalności.

2. Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i finansowanie usług rozwojowych dla PS:

– doradztwo specjalistyczne dla PES z działalnością gospodarczą, w tym Przedsiębiorstw Społecznych (PS),

– wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne– środki rozliczne stawką jednostkową, indeksowane co roku.

Stawki obowiązujące w 2024 roku

– stawka na utworzenie miejsca pracy – 31 229,00 zł

– stawka na utrzymanie miejsca pracy w PS przez 12 miesięcy:

► na pełny etat – 32 400,00

► w wymiarze ¾ etatu – 24300,00

► w wymiarze ½ etatu – 16 200,00

Wsparcie finansowe udzielane na podstawie odrębnego dokumentu – Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.

– audyt sprawności PS- dla istniejących PS badający prawidłowości i sprawność działania PS, wskazując ewentualne obszary do poprawy rozwoju,

– studia podyplomowe, szkolenia dla kadry zarządzającej PS. Usługi będą realizowane m.in. w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

3. Realizacja indywidualnych planów reintegracyjnych dla pracowników przedsiębiorstw społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym

– działania reintegracyjne – środki na cele reintegracyjne dla pracowników PS, na które PS otrzymał wsparcie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy oraz nowozatrudnionych pracowników,  którym został udzielony instrument wsparcia o którym mowa w art. 21 lub art. 22 ustawy o ekonomii społecznej  (nie mogą być zatrudnieni wcześniej niż przed przystąpieniem PS do projektu), którzy przed zatrudnieniem wpisywali się w katalog zagrożonych wykluczeniem społecznym lub nadal należą do grupy osób preferowanych tj. os. o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5.08. 2022 r. o ekonomii społecznej.

Wsparcie reintegracyjne będzie udzielane zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania wsparcia reintegracyjnego – dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego.

Przy realizacji, organizacji ww. form wsparcia w ramach zadania I, II i III pomocna jest kadra KPCES w składzie: animator lokalny, doradca kluczowy, doradca biznesowy, specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i kontroli, specjalista ds. edukacji, szkoleń i promocji, specjalista ds. PZP, specjalista ds. reintegracji, koordynator merytoryczny. Ponadto, poza ww. kadrą KPCES w niektóre działania będą angażowane osoby przeprowadzające audyt sprawności, doradcy specjalistyczni oraz trenerzy.