Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych 10 osobom fizycznym zamieszkującym na terenie miasta i gminy Gniewkowo w powiecie inowrocławskim, w województwie kujawskopomorskim, dotkniętym skutkami COVID-19, w szczególności osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 3 miesięcy realizacji projektu. Cel projektu „Pogodna Jesień Życia w gminie Gniewkowo II edycja” doprowadzi do zwiększenia liczby świadczonych usług opiekuńczych oraz środowisk, w których te usługi są świadczone w gminie Gniewkowo, a tym samym zgodny jest z celem programu i celem projektu grantowego. Cele te zostaną osiągnięte poprzez udzielenie łącznie 1220 godzin usług opiekuńczych w dni powszednie, soboty, niedziele i święta min. 12 mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Ponadto, celem jest zapewnienie kontynuacji zatrudnienia dla opiekunów/ek oraz dostępu do dofinansowanych usług opiekuńczych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.09.2022r. – 30.11.2022 r.