Grupa docelowa

Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu miasta i gminy Gniewkowo, w tym os. z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Kryterium decydującym o przyjęciu do projektu będzie przynależność do grupy docelowej:

Grupy główne: Osoby dotknięte skutkami wystąpienia COVID-19,

Podgrupy: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należące do następujących podgrup:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;
 11. osoby korzystające z PO PŻ.

 

Dodatkowo zastosujemy kryteria preferencji:

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wszystkich wymienionych poniższej kategorii:

 1. a) doświadczające wielokrotnego wyklucz. Społecznego (zaświadczenie/ewentualnie oświadczenie);
 2. b) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (stosowne zaświadczenie/orzeczenie);
 3. c) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zaświadczenie/opinia lekarskie inne odpowiednio stwierdzające powyższe);
 4. d) korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) (zaświadczenie o pomocy);
 5. e) zamieszkanie na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w LPR lub Gminnym PR (oświadczenie)

Za każdą z w/w preferencji premia na liście rekrut. w wysokości 3 pkt. (max 15 pkt.)

– kryteria punktowe: wiek 60+ 3 pkt; wiek 70+ 4 pkt.; wiek 80+ 5 pkt. Zamieszkanie na wsi +2 pkt.