Sprostowanie nr 4/OWES/2016

27 września 2016

Informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 2/2016/OWES dotyczącym realizacji warsztatów /doradztwa przed utworzeniem przedsiębiorstwa zapewnienia tworzenia przedsiębiorstwa społecznego (Abc Przedsiębiorczości) oraz doradztwa specjalistycznego

dla uczestników spotkań animacyjnych oraz szkoleń dla uczestników projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wpisano w części 5, w punkcie 5 określający cenę:

– zapis z błędem: 110 złotych (słownie: sto złotych 00/100)

– powinno być:  150 złotych (słownie: sto złotych 00/100).

 

W/w zapis nie wpłynął niekorzystnie na realizację i przeprowadzenie całego postępowania ofertowego.