Obowiązuje od 15.07.2021 r.

Zdobądź status przedsiębiorstwa społecznego!

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed organizacją (lub spółdzielnią, spółką non-profit itp.) dodatkowe możliwości, jak na przykład uzyskanie wsparcia finansowego czy możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ przedsiębiorstwo społeczne nie stanowi odrębnej formy prawnej.

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot ekonomii społecznej, który spełnia łącznie poniższe warunki:

      1. posiada osobowość prawną i prowadzi:

          a) działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub

          b) działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub

          c) działalność oświatową w rozumieniu 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), lub

          d) działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. 1983, z późn. zm.),

      2. zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup:

          a) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.);

          b) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o    

               promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

          c) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i  

              instytucjach rynku pracy;

          d) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

          e) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.);

          f) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.);

          g) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie

              z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów 

              przeliczeniowych;

          h) osoby spełniające kryteria, o których mowa w 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

          i) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

          j) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

         k) osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 17 w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków

            Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

     3. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie

         potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną;

     4. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni,

         akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;

     5. wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

          24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

     6. zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą 

        działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie 

        mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. b;

     7. prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w lit. b, uzgodniony z tymi osobami i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji 

        zawodowych lub kompetencji.

 

Organizacje pozytywnie zweryfikowane otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego i zostaną wpisane na ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych  – na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl. Lista aktualizowana jest w oparciu o dane przekazywane przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej we wszystkich województwach i jest ważnym narzędziem pokazującym potencjał sektora ekonomii społecznej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów i świadczonych przez nie usług dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu przedsiębiorstwa społeczne zyskują dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych.

Aby złożyć wniosek w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, należy zgłosić się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w subregionie właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej:

Siedziba Główna OWES
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2
88-100 Inowrocław
tel.: (52) 357-62-15

lub:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Plac Wolności 17
87-700 Włocławek
tel.: 502-934-898

 

Dokumenty jakie należy złożyć:

-Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego/Oświadczenie Podmiotu wnioskującego o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego (stanowiącego załącznik do wniosku)

-Odpis aktualny KRS

– Statut/akt notarialny

i inne, wskazane we wniosku (np. uchwały wskazujące na spełnianie przesłanek związanych z demokratycznym sposobem zarządzania, czy limitami wynagrodzeń)

 

 

 

Obowiązuje do 14.07.2021 r.

Zdobądź status przedsiębiorstwa społecznego!

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed organizacją (lub spółdzielnią, spółką non-profit itp.) dodatkowe możliwości, jak na przykład uzyskanie wsparcia finansowego czy możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ przedsiębiorstwo społeczne nie stanowi odrębnej formy prawnej.

Przedsiębiorstwem społecznym może być podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (lub odpowiednio działalność oświatową lub kulturalną) a także:

– celem jego działania jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pracownicy ci mają stanowić określony procent w zależności od charakteru podmiotu – celów realizowanych przez podmiot) lub realizacja usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w społeczności lokalnej);

– nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, lecz przeznacza na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i reintegrację zawodową i społeczną lub działalność w sferze pożytku;

– jego struktura zarządzania lub własnościowa opiera się na współzarządzaniu, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników;

– zatrudnia nie mniej niż trzech pracowników na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną;

– wynagrodzenia zatrudnionych nie przekraczają trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Organizacje pozytywnie zweryfikowane otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego i zostaną wpisane na ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych  – na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl. Lista aktualizowana jest w oparciu o dane przekazywane przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej we wszystkich województwach i jest ważnym narzędziem pokazującym potencjał sektora ekonomii społecznej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów i świadczonych przez nie usług dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu przedsiębiorstwa społeczne zysują dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych.

Aby złożyć wniosek w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, należy zgłosić się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w subregionie właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej:

Siedziba Główna OWES
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2
88-100 Inowrocław
tel.: (52) 357-62-15

lub:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Toruńska 30 pok. 105
87-700 Włocławek
tel.: 502-934-898

Dokumenty jakie należy złożyć:
– Wniosek o nadanie statusu wraz z oświadczeniem o poziomie zatrudnienia w Podmiocie (stanowiącego załącznik do wniosku)
– Odpis aktualny z KRS
– Statut\akt notarialny
i inne, wskazane we wniosku (np. uchwały wskazujące na spełnianie przesłanek związanych z demokratycznym sposobem zarządzania, czy limitami wynagrodzeń)