Zachęcamy do udziału w projekcie „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanym przez ROPS w Szczecinie, ROPS w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu

30 września 2020

Inkubator „Włącznik Innowacji Społecznych” to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizatorzy projektu poszukują osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko.
Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Innowatorom zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Na zgłoszenia czekamy do 18 października 2020 r.
http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 18 października 2020 r. do godziny 23:59 na adres innowacje@rops.poznan.pl.

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w I turze naboru.
Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych
Karta Innowacji – dla osób prawnych

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań.
Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

Kto może wziąć udział w naborze?
Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
e-mail: rops.innowacje@wzp.pl
tel. 091 425 36 74
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
e-mail: innowacje@spodzielnie.org
tel. 61 88 71 166
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
e-mail: innowacje@rops.poznan.pl
tel. 61 856 73 20 

Załączniki:|
WIS ulotka inkubator
Zalacznik-1A_Karta-Innowacji_osoby-fizyczne-i-grupy-nieformalne
Zalacznik-1B_Karta-Innowacji_osoby-prawne
2