Aktualności Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie

16 marca 2018

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Ekspert-Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikiem/czką projektu mogą być wyłącznie:
a. osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
b. podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
c. podmioty ekonomii społecznej,
d. pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej,
e. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
f. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
g. instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
z subregionu 4 obejmującego powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, włocławski, miasto Włocławek, żniński (co oznacza: w przypadku osób prawnych- posiadanie siedziby lub jednostki organizacyjnej na terenie subregionu 4; osób fizycznych – zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie subregionu 4).

Przedstawiciele ww. grup docelowych mogą korzystać ze wsparcia animacyjnego i inkubacyjnego OWES, natomiast miejsca pracy w ramach projektu są tworzone dla:
a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,

b) osób, o których mowa art.1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie subregionu 4 obejmującego powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, włocławski, m. Włocławek, żniński.

Masz pomysł na działalność gospodarczą w sferze ekonomii społecznej? Zgłoś się do Nas! Więcej informacji na temat rekrutacji i wsparcia w ramach projektu znajdziesz w Regulaminie uczestnictwa oraz regulaminie udzielenia wsparcia finansowego w

projekcie (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (procedura rekrutacyjna – ścieżka dotacyjna), który zamieszczony jest na naszej stronie w zakładce Dokumenty .

Formularz Rekrutacyjny należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście do:
-Biura Beneficjenta w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Dubienka 2 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku– dla Uczestników projektu z terenu powiatów inowrocławskiego, żnińskiego, radziejowskiego i mogileńskiego lub
-Biura w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Poznańskiej 43 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub we Włocławku (87-800), przy ul. Toruńskiej 30 pokój 105 w godzinach i dniach dyżurów opublikowanych na stronie internetowej www.kpces.pl – dla

Uczestników projektu z terenu powiatów włocławskiego i miasta Włocławka.
Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony u Beneficjenta.