Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące nowego projektu pn. „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”

21 lutego 2024

W związku z nową perspektywą finansowania i otrzymanymi środkami na działania na rzecz ekonomii społecznej zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące oferty  projektu pn. „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”, dalej KPCES współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, Działania 8.22 Ekonomia społeczna, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 realizowanego w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Spotkania informacyjne odbędą się w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy ul. Dworcowa 65 w Inowrocławiu, wejście od ul. Dubienka 2, w terminach:

29.02.2024 r. o godzinie 10.00 sala nr 13

01.03.2024 o godzinie 13.00 sala nr 13

Kto może skorzystać z udziału w projekcie?

Projekt skierowany jest  do osób  fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie subregionu IV tj. powiat: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński, włocławski i miasto Włocławek oraz podmiotów, które posiadają na terenie subregionu IV jednostkę organizacyjną.

Dopuszcza się możliwość grup docelowej spoza subregionu, o ile liczba nie przekroczy 10% uczestników projektu. Limit liczony osobno dla osób fizycznych i osobno dla podmiotów.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

-animację lokalną

-doradztwo ogólne

-doradztwo specjalistyczne

-szkolenia inkubacyjne

-audyt sprawności PES/PS

-wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne– środki rozliczne stawką jednostkową, indeksowane co roku.

-studia podyplomowe, szkolenia dla kadry zarządzającej PS

-Działania reintegracyjne – środki na cele reintegracyjne dla pracowników PS.

Przy realizacji, organizacji ww. form wsparcia pomocna jest kadra KPCES  w składzie:  animator lokalny, doradca kluczowy, doradca biznesowy, specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i kontroli, specjalista ds. edukacji, szkoleń i promocji, specjalista ds. PZP, specjalista ds. reintegracji, koordynator merytoryczny. Ponadto, poza ww. kadrą KPCES w niektóre działania będą angażowane osoby przeprowadzające audyt sprawności, doradcy specjalistyczni oraz trenerzy.

Więcej informacji na spotkaniu.

Prosimy o telefonicznie potwierdzenie udziału w spotkaniu – tel. 52 357 62 15, e-mail: owes@ekspert-kujawy.pl

Osoby do kontaktu Anna Białka, Marlena Lewandowska