Zaproszenie na wizytę studyjną organizowaną przez ROPS!

15 czerwca 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych (JST), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) do udziału w BEZPŁATNEJ wizycie studyjnej do województwa wielkopolskiego. Celem wizyty będzie prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, możliwych form współpracy różnych instytucji, a zwłaszcza JST, z PES oraz dobre praktyki w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych.

Terminy wizyt:

27-28 czerwca 2022 roku (poniedziałek – wtorek)
29-30 czerwca 2022 roku (środa – czwartek)

Jednocześnie informujemy, że planujemy jeszcze trzeci termin realizacji wizyty studyjnej – w połowie lipca 2022 roku.

Poniżej podajemy linki do formularzy rekrutacyjnych

Wizyta 27-28 czerwca (rekrutacja do 23 czerwca 2022 roku, do godz. 11:00) – https://forms.gle/tBYe9guu57L2hH2w8
Wizyta 29-30 czerwca (rekrutacja do 24 czerwca 2022 roku, do godz. 11:00) – https://forms.gle/CjbqamgnLypur5YA9

PROGRAM WIZYTY

W każdej wizycie będzie mogło wziąć udział 25 osób. Preferowani będą przedstawiciele samorządów, które wyraziły chęć utworzenia Centrów Usług Społecznych (w ankietach dotyczących zapotrzebowania Ośrodków Pomocy Społecznej na wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania Centrów Usług Społecznych, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wypełniano w okresie styczeń – luty 2022) oraz podmiotów i instytucji, które nie brały udziału w projekcie „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, w latach 2019-2021. O zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych, do udziału w wizytach zostaną zakwalifikowane nie więcej niż dwie zgłoszone osoby z jednego podmiotu/instytucji.

Wizyty studyjne są organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.”