Zdobądź Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”!

26 października 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zachęca podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków w ramach otwartego naboru o przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

zakup_logo

Cel certyfikacji:

Celem certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej jest nagrodzenie ich za dbanie o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług powinna wynikać z potrzeb klienta i jakości oferty. Z drugiej strony informacja o przyznanym znaku daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących.

Kto może się ubiegać o certyfikację?

O prawo do posługiwania się godłem mogą się ubiegać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej – czyli takie podmioty gospodarcze, w których prymat ma nie maksymalizacja zysku, ale korzyść społeczna osób zaangażowanych w wytwarzane produkty czy usługi. Chodzi m.in. o spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie inwalidów i firmy non-profit, a także organizacje pozarządowe i prowadzące działalność gospodarczą instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych. Podmioty te muszą prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zainteresowane podmioty zobligowane są do:
– posiadania odpowiedniej formy prawnej,
– realizacji działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym,
– funkcjonowania na rynku od co najmniej sześciu miesięcy,
– posiadania co najmniej 30% przychodów własnych z ogólnej wartości przychodów.

Zgłaszany do certyfikacji produkt/usługa musi znajdować się w ofercie PES przez co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o certyfikację. Ponadto należy we wniosku wskazać informację o dostępności/sposobie dystrybucji/cenie produktu/usługi,  załączyć do wniosku rekomendacje podmiotów zewnętrznych i/lub opinię właściwego terytorialnie OWES, a także w miarę możliwości zdjęć zgłaszanych do certyfikacji produktów/usług. Szczegółowe wymogi, które muszą spełniać podmioty określono w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Jak składać dokumenty?

Podmioty zainteresowane certyfikatem „Zakup Prospołeczny” prosimy o złożenie osobiście lub przesłanie pocztą wniosku oraz ankiety do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Słowackiego 114.

Honorowy patronat nad Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, a uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej w grudniu br.

Więcej informacji na temat znaku „Zakup Prospołeczny” na stronie www.rops.torun.pl w zakładce „Ekonomia Społeczna” oraz www.zakupprospoleczny.pl.

Osoba do kontaktu:
Radosław Głowacki
e-mail: r.glowacki@rops.torun.pl
tel. 571 293 188

Do pobrania: